Кам’янська міська бібліотека ім Т.Г. Шевченка

Вітаємо Вас на сайті нашої бібліотеки

Бібліотека

Наше місто

Навколишне природне середовище

Стаціонарним     джерелом     виділення     шкідливих     речовин     в  атмосферне повітря називається непересувний технологічний агрегат (установка, прилад, апарат і т.п.), що виділяє в процесі експлуатації шкідливі речовини. До них відносяться й інші об'єкти (терикони, резервуари і т.п.).

Небезпечні відходи - відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров'я людини та які потребують       спеціальних методів та засобів поводження з ними.

Небезпечні відходи містять такі речовини, що мають небезпечні властивості - токсичність, вибухонебезпечність, пожежонебезпечність, високу реакційну здатність, або містять збудників інфекційних хвороб.

Знешкодження відходів - зменшення чи усунення небезпечності відходів шляхом механічного, фізикохімічного чи біологічного оброблення.

Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел - загальна кількість забруднень, що надійшли в
повітряний басейн від стаціонарних джерел викидів, як після  проходження пилогазоочисних установок в результаті неповного уловлення і очищення на організованих джерелах забруднення, так і без очищення    від організованих і неорганізованих джерел забруднення.

Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря від пересувних джерел - загальна кількість забруднень, що надійшли в повітряний басейн під час роботи двигунів автомобільного, авіаційного, залізничного та водного транспорту та виробничої техніки.

Капітальні інвестиції, які здійснюються з метою охорони навколишнього природного середовища — це всі витрати звітного року на обладнання, технічне оснащення, будівництво природоохоронного призначення. Сюди включаються витрати на будівництво нових, розширення, реконструкцію, реставрацію, технічне переобладнання діючих підприємств та об'єктів, капітальний ремонт та придбання обладнання природоохоронного призначення довгострокового користування.

Витрати на капітальний ремонт основних  засобів природоохоронного призначення — це всі витрати звітного року, пов'язаніз поліпшенням об'єкта, яке призводить до збільшення майбутньої економічної вигоди, в першу чергу очікуваної від використання об'єкта, і на суму яких збільшується первинна вартість основного капіталу.

Поточні витрати на охорону   навколишнього природного середовища - це витрати, які здійснюються на підтримку (утримання та експлуатацію) об'єкта (основних засобів природоохоронного призначення) в робочому стані, та входять до складу витрат поточного періоду.

Екологічні платежі включають збори за забруднення навколишнього природного середовища, що справляються за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними та пересувними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти та розміщення відходів, штрафи за адміністративні правопорушення в галузі охорони навколишнього середовища, використання природних ресурсів, позови (претензії) про відшкодування збитків і втрат, заподіяних в результаті порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

ПОВІТРЯНИЙ БАСЕЙН

20.1. Основні показники охорони атмосферного повітря

(тис.т)
 

   
2006

2007

2008

Викиди шкідливих речовин у повітря-

     

всього(без вуглецю діоксиду)

140,8 133,5 123,5

Стаціонарними джерелами забруднення

128,1 120,7 110,3
у тому числі      
метали та їх сполуки 1,2 1,4 1,4

речовини у вигляді суспендованих

     
твердих частинок 22,3 19,7 17,9
з них      
сажа 0,2 о,з о,з
сполуки азоту 6,7 6,6 6,7
з них      
оксид азоту 0,1 0,1 0,1
азоту оксид 6,2 6,2 5,6
діоксид та інші сполуки сірки 13,9 13,3 11,8
оксид вуглецю 83,5 79,1 72,0
інші забруднюючі речовини 0,5 0,6 0,5

Пересувними джерелами забруднення

12,5 12,8 13,2

20.2. Впровадження усіх повітроохоронних заходів у 2008 році

 
 
 
 

  Кількість Загальний Фактично Зменшення викидів
  заходів, обсяг витрат за витрачено з забруднювальних речовин
  одиниць кошторисною початку в атмосферне повітря
    вартістю, виконання після впровадження
    тис.грн. заходу, тис.грн.

повітроохоронних заходів, т

  очікуване        фактичне
Усього 7 12993,9 9493,1 94,2                   69,5

20.3. Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами за видами економічної діяльності у 2008 році

 

  Кількість Обсяги Відсотків до
  підприємств, викидів 2007р.
  які мали шкідливих  
  викиди речовин,т  
Усього 64 110330,3 91,4
Сільське господарство,      

мисливство, лісове господарсво та

     
пов'язані з ними послуги 2 23,9 123,8
Переробна промисловість 26 109501,8 91,4
у тому числі      
виробництво харчових продуктів,      
напоїв та тютюнових виробів 2 1,3 68,4
виробництво коксу, продуктів      
нафтоперерероблення 2 2906,5 118,1

хімічна та нафтохімічна промисловість

10 1349,8 100,0
виробництво іншої неметалевої      
мінеральної продукції 5 1211,5 120,8

металургійне виробництво та     вироб-

     
ництво готових металевих    виробів 7 104032,7 90,5
Виробництво та розподілення      
електроенергії, газу та води 7 294,5 94,5
Інші галузі промиловості 7 422,3 97,6
Будівництво 4 3,1 182,4
Оптова та роздрібна торгівля 6 34,9 46,7

Діяльність транспорту та зв'язку

7 37,3 162,9
Освіта 3 4,3 91,5
Охорона здоров'я та надання      
соціальної допомоги 2 8,2 91Д

 

ВІДХОДИ І-ІІІ КЛАСІВ НЕБЕЗПЕКИ

20.4. Основні показники поводження з відходами І-ІІІ класів небезпеки

(тис.т)
 

  2004    | 2005    | 2006    | 2007    | 2008
Утворення небезпечних відходів 39,2 37,8 30,9 114,2 98,4
Дооблік відходів за підсумками          
проведення інвентаризації 1,7 0,0 0,0 43,5 0,0
Одержано від інших підприємств - 2,8 0,6 о,з 0,2
Використано 16,5 22,2 16,7 105,0 94,8
Знешкоджено (знищено) - - 0,0 0,0 0,0
Передано Ішим підприємствам 14,2 10,2 2,7 1,0 0,7

Вилучено відходів з інших причин,

         

включаючи уточнення класу небезпеки

1,3 2,4 0,0 їзд 0,0

Направлено у спеціально відведені місця

         
або об'єкти 8,6 5,9 11,9 8,5 8,0

Наявність небезпечних відходів у

         

спеціально відведених місцях або

         

об'єктах та на території підприємств

196,3 202,0 214,0 252,8 255,9

20.5. Рух небезпечних відходів І-ІІІ класів небезпеки

(тис.т)

Роки Кількість Наявність Прибуло Вибуло Наявність
  підприємств відходів на відходів відходів на кінець
  охоплених, початок протягом протягом року
  спостере року у року року у спеціально
  женням спеціально
відведених
місцях чи
об'єктах та
на території
підприємств
    відведених
місцях чи
об'єктах та
на території
підприємств
2004 53 187,4 40,9 32,0 196,3
2005 53 196,3 40,6 34,9 202,0
2006 49 202,0 31,4 19,4 214,0
2007 53 214,0 158,0 119,2 252,8
2008 51 252,8 98,6 95,5 255,9

20.6. Наявність відходів І—III класів небезпеки у спеціально відведених місцях або об'єктах та на території підприємств

(на кінець року: тис.т)

  2004 2005 2006 2007 2008
Усього 196,3 202,1 214,0 252,8 255,9
І класу небезпеки о,о о,о о,о 0,0 0,0
II класу небезпеки 47,1 46,9 46,9 46,9 46,8
III класу небезпеки 149,2 155,2 167,1 205,9 209,1

20.7. Утворення відходів І—III класів небезпеки за класами небезпеки
(тис.т)

  2004 2005 2006 2007 2008
Усього 39,2 37,8 30,9 114,2 98,4
І класу небезпеки о,о о,о о,о 0,0 о,о
II класу небезпеки 9,1 8,0 4,8 з,з 0,4
III класу небезпеки 30,1 29,8 26,0 110,9 98,0