Кам’янська міська бібліотека ім Т.Г. Шевченка

Вітаємо Вас на сайті нашої бібліотеки

Бібліотека

Наше місто

Охорона здоров'я

У розділ включено статистичні дані, що характеризують у динаміці показники як загальної захворюваності, так і за окремими хворобами. Наведено інформацію про мережу і кадри медичних закладів, травматизм на виробництві,   а також про надання населенню   субсидій        за житлово-комунальні послуги.

Рівень   захворюваності   визначається як частка від ділення кількості хворих з уперше в житті встановленим діагнозом на середньорічну кількість    постійного населення.

До загальної кількості лікарів включаються всі лікарі з вищою медичною освітою на кінець року, які зайняті у лікувальних, санаторно-курортних, санітарних закладах, закладах соціального захисту, освіти, науково-дослідних інститутах, закладах, що здійснюють підготовку кадрів, в апараті органів охорони здоров'я тощо. У цьому показнику враховуються як лікарі-стоматологи з вищою освітою, так і зубні лікарі (дантисти), що   мають середню медичну освіту.

До кількості середнього медичного персоналу включаються   всі особи з середньою медичною освітою (крім зубних лікарів-дантистів), які зайняті у лікувальних, санаторно-курортних, санітарних закладах, закладах соціального  забезпечення, дошкільних закладах, школах, будинках дитини тощо.

У лікарняних закладах обліковуються ліжка на кінець року, забезпечені необхідним     устаткуванням і готові для прийняття хворих.

До кількості лікарських закладів, що надають        амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню, включаються     всі    медичні    заклади, що   ведуть   амбулаторний прийом   (поліклініки,   амбулаторії,   диспансери, поліклінічні   відділення   лікарняних   закладів,   лікарські   пункти   охорони здоров'я тощо).

Потерпілим на виробництві вважається працівник, який внаслідок нещасного випадку згідно з медичним висновком втратив працездатність на один робочий день і більше, або якщо виникла необхідність переведення його на іншу, легшу роботу терміном не менше одного дня і в разі складання акту про нещасний випадок за встановленою формою.

17.1. Мережа та кадри закладів охорони здоров'я

 

  Кількість Кількість       Кількість
  лікарів усіх
спеціальностей,
осіб
середнього медичного персоналу, Кількість
лікарняних
закладів
У них
ліжок,
одиниць
лікарських амбулаторно-поліклінічних
      осіб       закладів
1970   679 2768 13   2980 27
1975   695 2834 13   3040 27
1980   867 2899 12   3270 26
1985   972 2916 12   3490 26
1990   1101 3231 12   4065 25
1995   1140 3243 12   3970 25
2000   894 2166 11   2050 19
2001   833 2034 11   2050 19
2002   842 2035 9   2050 19
2003   827 2008 9   2050 19
2004   804 2017 10   2050 17
2005   879 2042 11   2330 18
2006   870 2033 11   2330 18
2007   848 2037 11   2330 18
2008   842 1922 11   2330 18

17.2. Основні показники охорони здоров'я

(на кінець року)

  1990 1995 2000 2005 2007 2008
Планова ємність амбулатор-            
но-полікліничних закладів тис. відвідувань за зміну 6,3 6,4 5,2 5,0 5,0 5,0
на 1000 населення 21,6 22,3 19,0 19,6 19,8 19,8
Кількість жіночих консульта­цій (кабінетів) і закладів, що їх мають 5 5 5 3 3 3
Кількість ліжок для вагітних жінок і роділь, одиниць 150 60 60 60 60 60
Кількість станцій (відділень)            
швидкої медичної допомоги, одиниць 1 1 1 1 1 1
Кількість осіб, яким надано            
медичну допомогу амбула-            
торно і під час виїздів швид­кої медичної допомоги, тис. 81,7 78,4 73,3 70,3 67,4 63,0

на 1000 населення, осіб Кількість лікарів усіх

280,6 1101 272,8 1140 267,8 894 276,0 879 266,7 848 250,0 842
спеціальностей, осіб            
на 1000 населення 3,8 4,0 з,з 3,5 3,4 з,з
Кількість середнього 3231 3243 2166 2042 2037 1922
медичного персоналу, осіб            
на 1000 населення ПД п,з 7,9 8,0 7,6
Кількість лікарняних закладів 12 12 11 11 11 11
на 1000 населення 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Кількість лікарняних ліжок 4065 3970 2050 2330 2330 2330
на 1000 населення 14,0 13,8 7,5 9,2 9,2
Кількість лікарських амбула- 25 25 19 18 18 18
торно-поліклінічних закладів            
на 1000 населення 0,09 0,09 0,07 0,07 0,07 0,07

17.3. Захворюваність за класами хвороб

(кількість уперше в житті зареєстрованих випадків захворювань)

 

      Тис.    
  1990 1995 2000 2005 2007 2008
Усі захворювання 236,4 223,8 212,8 197,6 200,1 180,7
у тому числі            
деякі інфекційні та            
паразитарні хвороби 8,2 9,7 ю,і 9,2 8,6
хвороби крові та            
кровотворних органів та            
окремі порушення з            
залученням імунного            
механізму 1,0 1,2 1,6 1,3 1,2 1,0
хвороби ендокринної            
системи, розладу системи            
харчування та порушення            
обміну речовин 1,9 2,2 2,8 2,3 2,2 2,4
розлади психіки та            
поведінки 0,9 ІД ІД 0,7 0,9 0,8
хвороби нервової системи 3,0 2,8 2,9 2,4 2,4 2,6
хвороби ока та його            
придаткового апарату 14,1 13,0 12,8 10,2 9,2 10,3
хвороби вуха та            
соскоподібного відростка 9,0 9,0 9,6 10,3 10,5 ю,і
хвороби системи кровообігу 10,2 9,9 11,8 10,2 12,8 9,3
хвороби органів дихання 123,0 114,9 86,4 85,6 82,8 72,4
хвороби органів травлення 5,9 6,4 5,8 5,2 6,3 5,5
хвороби шкіри та            
підшкірної клітковини 16,3 15,7 17,6 17,3 18,1 17,1
хвороби кістково-м'язової            
системи та сполучної            
тканини 8,0 7,9 7,4 7,2 7,8 6,4
хвороби сечостатевої            
системи 11Д 11,9 12,9 13,5 13,6 13,5
вагітність, пологи та            
післяпологовий період 4,9 4,9 4,4 5,2 6,5
уроджені аномалії (вади            
розвитку), деформації та            
хромосомні порушення 0,2 о,з о,з о,з о,з 0,2
травми, отруєння та деякі            
інші наслідки дії зовнішніх            
причин 11,9 12,3 11,7 10,7 ю,і 10,3

17.4. Захворюваність на окремі інфекційні хвороби

 

  1990 1995 2000 2005 2007 2008
Кількість випадків
Гострі кишкові інфекції, тис. 0,7 0,5 о,з 0,5 0,2 0,2
Черевний тиф і паратифи            
А,В,С - - - - - -
Сальмонельозні інфекції, тис. 0,2 ОД 0,0 о,о ОД о,о
Вірусний гепатит            
(включно з сироватковим), тис. 0,4 0,4 0,3 од о,о 0,0
Грип, тис. 14,5 15,0 16,6 12,9 5,7 4,0
Гострі інфекційні верхніх            
дихальних шляхів, тис. 73,2 70,6 63,4 67,9 74,2 63,0
Скарлатина 199 126 83 44 64 36
Дифтерія 8 6 - 1 - -
Кашлюк 24 17 20 1 20 -
Правець 7 4 1 1 - -
Гострий поліомієліт - - - - - -
Кір 37 14 3 1

На 1000 населення, випадків

Гострі кишкові інфекції 2,2 1,7 1,2 1,0 0,6 0,7
Черевний тиф і паратифи            
А,В,С - - - - - -
Сальмонельозні інфекції 0,6 0,4 ОД од о,з 0,2
Вірусний гепатит            
(включно з сироватковим) 1,5 1,3 1,0 0,6 0,2 ОД
Грип 50,0 51,9 60,3 50,4 22,4 16,0
Гострі інфекційні верхніх            
дихальних шляхів 251,8 244,0 230,5 265,7 293,17 249,6
Скарлатина 0,7 0,4 о,з 0,2 о,з ОД
Дифтерія 0,0 0,0 - 0,0 - -
Кашлюк ОД ОД од 0,0 ОД -
Правець 0,0 0,0 0,0 0,0 - -
Гострий поліомієліт - - - - - -
Кір од о,о 0,0 о,о - -

17.5. Захворюваність на злоякісні новоутворення

 

  1995 2000 2005 2006 2007 2008
Кількість хворих з діагнозом,            
що встановлений уперше в            
житті, осіб 905 925 960 881 914 936
на 1000 населення, осіб ЗД 3,4 3,8 3,5 3,6 3,7
Кількість хворих, що            
перебували на обліку у            
медичних закладах на кінець            
року, осіб 4400 4277 4792 4836 4933 5159
на 1000 населення, осіб 15,1 15,6 18,8 19,1 19,5 20,5

17.6. Захворюваність на злоякісні новоутворення за окремими локалізаціями у 2008 році

 
 
 

    Осіб   На 100 тис.населення
  всього

у тому ■

числі всього у тому числі
  чоловіки жінки чоловіки жінки
Кількість хворих з            
діагнозом, що            
встановлений уперше в            
житті 936 442 494 371,4 387,7 352,8
у тому числі зі злоякісними            
новоутвореннями            
губи, порожнини рота та            
глотки 11 11 - 4,4 9,6 -
стравоходу 5 5 - 2,0 4,4 -
шлунка 70 38 32 28,0 33,3 22,8
прямої кишки,            
ректосигмоїдного            
з'єднання і ануса 66 30 36 26,4 26,3 25,7
гортані 11 11 - 4,4 9,6 -
трахеї, бронхів, легенів 105 90 15 42,0 78,9 10,7
шкіри 166 63 103 66,4 55,2 73,8
молочної залози 106 - 106 42,4 - 75,7
сечового міхура 22 15 7 8,8 їзд 5,2
нирки 43 22 21 17,2 19,3 15,0
жіночих статевих органів 84 - 84 33,6 - 60,1
щитовидної залози 24 - 24 9,6 - 17,1
лімфоїдної, кровотворної            
та спорідненої тканини 48 29 19 19,2 25,4 13,7

17.7. ВІЛ-інфіковані та хворі на СНІД

 

    ВІЛ-інфіковані    
  1995         2000 2005 2006 2007 2008
Кількість хворих з діагнозом, що встановлений уперше в житті, осіб 7 81 62 72 85
на 1000 населення 0,0 о,з 0,2 о,з о,з

Кількість хворих, що перебували на обліку у медичних закладах на кінець року, осіб

25 151 165 190 229
на 1000 населення 0,1 0,6 0,7 0,8 0,9
Кількість хворих з діагнозом, що встановлений уперше в житті, осіб   22 26 7 8
на 1000 населення - ОД ОД 0,0 0,0

Кількість хворих, що перебу­вали на обліку у медичних закладах на кінець року, осіб

1 24 26 22 22
на 1000 населення 0,0 ОД ОД ОД ОД

17.8. Захворюваність на розлади психіки та поведінки

 

  1990 1995 2005 2006 2007 2008
Кількість хворих з діагнозом, що            
встановлений уперше в житт,і            
осіб 409 519 477 331 638 491
на 1000 населення 1,4 1,8 1,9 1,3 2,5 1,9
Кількість хворих, що перебували            
на обліку у медичних закладах            
на кінець року, осіб 6079 7557 7005 6221 6873 6727
на 1000 населення 20,9 26,3 27,5 24,5 27,2 26,7

17.9. Захворюваність на розлади психіки та поведінки внаслідок уживання психоактивних речовин (наркологічні розлади)

 

  1990 1995 2005 2006 2007 2008
Кількість хворих з уперше в            
житті встановленим діагнозом            
розладу психіки та поведінки            
внаслідок уживання            
алкоголю (алкоголізм та            
алкогольні психози), осіб 427 503 471 264 169 225
на 1000 населення 1,5 1,7 1,8 1,0 0,7 0,9
наркотичних та інших (крім            
алкоголю) психоактивних            
речовин (наркоманії і токсикоманії), осіб 31 114 116 108 60 89

на 1000 населення Кількість хворих, які перебували на обліку з

од 0,4 0,5 0,4 0,2 0,4
діагнозом розладу психіки та            
поведінки внаслідок уживання            
алкоголю(алкоголізм і            
алкогольні психози), осіб 4869 4873 5192 3935 3008 2857
на 1000 населення 16,7 16,8 20,3 15,5 11,9 п,з
наркотичних та інших (крім            
алкоголю) психоактивних            
речовин (наркоманії і токсикоманії), осіб 258 445 708 982 1005 955
на 1000 населення 0,9 1,5 2,8 3,9 4,0 3,8

17.10. Захворюваність на активний туберкульоз

(осіб)

  1990 1995 2005 2006 2007 2008
Кількість хворих з діагнозом,            
що встановлений уперше в            
житті, осіб 70 103 197 181 177 199
на 1000 населення 0,2 0,4 0,8 0,7 0,7 0,8
у тому числі з діагнозом актив-            
ного туберкульозу органів            
дихання, осіб 69 101 192 172 172 188
на 1000 населення 0,2 о,з 0,8 0,7 0,7 0,7
Кількість хворих, що перебува-            
ли на обліку у медичних закла-            
дах, на кінець року, осіб 3808 4097 3935 3533 3613 2598
на 1000 населення 13,1 14,3 15,4 13,9 14,3 10,3

17.11. Захворюваність на венеричні хвороби

 

  1990 1995 2005 2006 2007 2008
Кількість хворих з діагнозом,            
що встановлений уперше в            
житті сифіліс, осіб 23 459 495 253 ПО 99
на 1000 населення од 1,6 1,9 1,0 0,4 0,4
гонококова інфекція, осіб 252 275 172 155 138 145
на 1000 населення 0,9 1,0 0,7 0,6 0,5 0,6

Кількість хворих на сифіліс, які

           
перебували на обліку у            
медичних закладах, на кінець            
року ,осіб 66 784 1935 1193 913 846
на 1000 населення 0,2 2,7 7,6 4,7 3,6 3,4

17.12. Аборти
 

  1995 2000 2005 2006 2007 2008
Кількість абортів 4378 2845 1348 1258 1367 1641

17.13. Травматизм, пов'язаний з виробництвом

 

  1996 2004 2005 2006 2007 2008

Кількість потерпілих з утратою працездатності на один робочий день і більше та зі смертельним наслідком, осіб

201 107 97 127 96 106
у тому числі зі смертельним наслідком 9 3 8 8 5 4
Кількість людино-днів непрацездатності, тис. 6,3 4,7 3,7 5,4 4,7 3,9
На 1000 працюючих

Кількість потерпілих з утратою працездатності на один робочий день і більше та зі смертельним наслідком

2,0 1,4 1,3 1,7 1,3 1,4
у тому числі зі смертельним наслідком 0,090 0,040 0,110 0,106 0,066 0,054
Кількість людино-днів непрацездатності 63,9 63,8 50,4 71,8 61,7 53,0
На одного потерпілого
Кількість людино-днів непрацездатності 31,4 44,4 37,7 42,7 48,8 36,9

17.14. Нещасні випадки на виробництві у 2008р.

 

 

Травматизм на виробництві

  пов'язаний не пов'язаний
  з виробництвом 3
виробництвом

Кількість потерпілих з втратою працездатності на 1

   
робочий день і більше та зі смертельним наслідком, осіб 106 6
у тому числі жінки 19 2

у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння

3 1

під час групових нещасних випадків Кількість потерпілих зі смертельним наслідком, осіб

15
4
4
у тому числі    
у стані алкогольного або    наркотичного сп'яніння - 1

Кількість людино-днів непрацездатності у потерпі-

   

лих з втратою працездатності на 1 робочий день і більше (включаючи померлих), тимчасова

   

непрацездатність яких закінчилася у звітному році

3909 27

Кількість потерпілих, які частково втратили

   

працездатність і були переведені з основної роботи на іншу на 1 робочий день і більше, осіб

15
у тому числі    
жінки 2 -

Кількість нещасних випадків, одиниць

96 6
у тому числі групові 5 -
зі смертельним наслідком 4 4

На заходи з охорони праці у 2008р. було витрачено 107,8 млн.грн., або 1461грн. у розрахунку на одного рацюючого.

 

17.15. Розподіл кількості потерпілих від нещасних випадків, пов'язаних виробництвом, за основними видами подій у 2008р.

 
 
 

  Кількість потерпілих з утратою
  працездатності на 1 робочий день і більше
 

та зі смертельним наслідком, осіб

        зі смертельним
  усього з них жінок наслідком
  усього 3 НИХ
жінок
Дорожньо-транспортні пригоди 10   1 _ _
Падіння потерпілого 35   13 2 -
у тому числі з висоти 18   2 2 -

Падіння, обрушення, обвалення предметів,

         
матеріалів, породи, грунту тощо 17   1 1 -
Дія предметів, що рухаються,          
розлітаються, обертаються 24   2 - -
Ураження електричним струмом 1   - - -

Дія шкідливих та токсичних речовин

3   - - -

Навмисне вбивство або травма, заподіяна

         
іншою особою 3   - 1 -
Інші 13   2

17.16. Окремі матеріальні наслідки нещасних випадків на виробництві у 2008р.

 

      У тому числі в
  Нараховано Виплачено рахунок пога-
  протягом протягом шення
  звітного звітного заборго-
  року року ваності мину­лих років
Відшкодовано потерпілим, членам      
сімей та утриманцям померлих 76,6 77,0 0,5
у тому числі      

за перші п'ять днів тимчасової непра

     

цездатності, що оформлені листком

     
непрацездатності 51,2 51,6 0,5
інші виплати потерпілим, членам      

та утриманцям померлих, здійснені

     
за рахунок коштів підприємства 25,4 25,4 -
Сума штрафів за настання з вини      

підриємства нещасних випадків на

     
виробництві або їх приховування 0,9 0,9 -

Без урахування внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворюваньУкраїни

Опитування

Коли в останній раз ви читали твори Павла Загребельного?

 1. в школі
 2. у вищих навчальних закладах
 3. протягом останнього місяця
 4. часто перечитую
 5. не читав

Погода

GISMETEO: Погода по г.Днепродзержинск

Курси валют