Кам’янська міська бібліотека ім Т.Г. Шевченка

Вітаємо Вас на сайті нашої бібліотеки

Бібліотека

Наше місто

Інвестиції та будівельна діяльність

У розділі міститься інформація про фактично освоєні обсяги капітальних інвестицій та інвестицій в основний капітал, структуру та напрямки їх освоєння, джерела фінансування; введення в дію будівель (включаючи житлові), інженерних споруд та виробничих потужностей; а також показники, що характеризують діяльність будівельних підприємств.

До капітальних інвестицій відносяться інвестиції в основний капітал (основні засоби), інші необоротні матеріальні активи; витрати, пов'язані з поліпшенням об'єкта, що призводять до збільшення майбутніх економічних вигод, первинно очікуваних від використання об'єкту, і, на суму яких збільшується первісна вартість основних засобів (капітальний ремонт будівель, споруд, машин та обладнання); інвестиції у необоротні нематеріальні активи, а також витрати на формування основного стада.

В обсяги інвестицій в основний капітал включено витрати на капітальне будівництво (нове будівництво, включаючи розширення діючих підприємств, будівель і споруд; їх технічне переоснащення і реконструкцію; підтримання діючих потужностей); витрати на придбання машин та обладнання без здійснення капітального будівництва.

До інвестицій в основний капітал належать витрати на будівельні і монтажні роботи усіх видів (включаючи монтаж обладнання); придбання машин, обладнання, виробничого інструменту і господарчого інвентарю; інші капітальні роботи та витрати. Розрахунки інвестицій в основний капітал на одну особу здійснено виходячи з середньорічної кількості постійного населення.

Дані з інвестицій в основний капітал розподілено за видами економічної діяльності, у розвиток яких вони були спрямовані.

Суми податку на додану вартість входять до складових капітальних інвестицій та інвестицій в основний капітал.

Показники структури інвестицій розраховано виходячи із їх складових у фактичних цінах відповідних років.

До будівельних підприємств належать всі підприємства, основним видом економічної діяльності яких відповідно до КВЕД є "Будівництво", а саме, підготовка будівельних ділянок, будівництво будівель та споруд, установлення інженерного устатковання будівель та споруд, роботи із завершення будівництва та оренда будівельної техніки з оператором.

До обсягу будівельних робіт включається вартість (у фактичних цінах без ПДВ) робіт, що виконуються під час нового будівництва, ремонту, розширення, реконструкції будівель та інженерних споруд, реставрації та технічного переоснащення підприємств. Вартісні показники наведено у фактичних цінах відповідних років. Індекси, що наведено у розділі, обчислено за даними у порівнянних цінах.

Таблиця 1. Капітальні інвестиції.
  2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008
у фактичних цінах, млн. грн. відсотків до загального обсягу
Усього 248 498 660 1079 1436 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
у тому числі за напрямами інвестиції в основний капітал 214 331 428 836 1336 86,3 66,4 64,8 77,4 93,0
з них                    
капітальне будівництво 113 155 222 336 638 45,6 зід 33,6 зід 44,4
придбання машин та обладнання 101 176 206 500 698 40,7 35,3 31,2 46,3 48,6
витрати на інші необоротні матеріальні активи 4 3 10 17 6 1,6 0,6 1,5 1,6 0,4
витрати, пов'язані з поліпшенням об'єкта (капітальний ремонт) 29 152 206 222 90 11,7 30,6 31,3 20,6 6,3
інвестиції в нематеріальні активи 1 12 16 4 4 0,4 2,4 2,4 0,4 0,3

 

Таблиця 2. Інвестиції в основний капітал.
  2000 2004 2005 2006 2007 2008
Інвестиції в основний капітал (у фактичних цінах), млн. грн. 101 214 331 428 836 1336
Індекси інвестицій в основний капітал до попереднього року, відсотків 112,9 109,4 130,4 120,4 174,7 126,7
Інвестиції в основний капітал на одну особу, (у фактичних цінах, грн.) 367,9 833,5 1297,9 1686,4 3309,5 5304,2

 

Таблиця 3. Інвестиції в основний капітал за джерелами фінансування.
  2004 2005 2006 2007 2008
У фактичних цінах, млн.грн.
Усього 214 331 428 836 1336
у тому числі          
за рахунок коштів державного бюджету 3 8 21 26 24
за рахунок коштів місцевих бюджетів 3 6 6 11 18
власних коштів підприємств та організацій 148 236 379 774 1199
коштів іноземних інвесторів 16 5 - - -
кредитів банків та інших позик 17 36 2 15 67
кошти вітчизняних інвестиційних компаній, фондів тощо 1
інших джерел фінансування 27 40 19 10 28
Відсотків до загального обсягу
Усього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
у тому числі          
за рахунок коштів державного бюджету 1,4 2,4 4,9 ЗД 1,8
за рахунок коштів місцевих бюджетів 1,4 1,8 1,4 1,3 1,3
власних коштів підприємств та організацій 69,2 71,3 88,6 92,6 89,8
коштів іноземних інвесторів 7,5 1,5
кредитів банків та інших позик 7,9 10,9 0,5 1,8 5,0
кошти вітчизняних інвестиційних компаній, фондів тощо 0,2
інших джерел фінансування 12,6 12,1 4,4 1,2
Статистичний щорічник м. Дніпродзержинська за 2008 рік
43 Управління статистики у м.Дніпродзержинську

 

Таблиця 4. Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності
(у фактичничних цінах; тис. грн.).
  2004 2005 2006 2007 2008
Усього 213960 330967 427683 836021 1335650
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство 677 2905 3450 29014 2063
сільське господарство, мисливство та пов'язані з ним послуги 677 2816 3429 28988 1494
лісове господарство та пов'язані з ним послуги 89 21 26 569
Рибальство, рибництво 12
Промисловість 176251 261476 372042 690424 1065044
Будівництво 2586 6133 6330 26051 5786
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 5951 20742 8531 28897 86416
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт 122 18 607 4340 4063
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі 5157 4071 6025 9604 7220
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку 672 16653 1899 14953 75133
Діяльність готелів та ресторанів 801 291 766 774 526
діяльність готелів 801 291 405 282 504
Діяльність транспорту та зв'язку 12554 3091 7020 12092 7876
діяльність наземного транспорту 3336 252 3870 6846 4318
діяльність водного транспорту - 746 902 1734 1194
додаткові транспортні послуги та допоміжні операції 1713 34 1470 2833 2271
діяльність пошти та зв'язку 7505 396 778 679 93
діяльність зв'язку 7505 396 778 679 16
Фінансова діяльність 2982 2879 2117 4259 5392
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 4688 24870 21246 21479 135415
операції з нерухомим майном 3411 11476 16857 15995 130976
здавання в оренду власного нерухомого майна 3411 11452 15672 15969 130974
діяльність у сфері інформатизації 521 327 551 137 122
дослідження і розробки 308 158 186 238 963
діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям 74 844 698 3222
Державне управління 1016 550 710 12697 3292
Освіта 1249 374 718 3460 2086
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 211 364 1961 2387 2700
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 4994 7292 2792 4475 19054
санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів 3514 4795 2310 2428 8810
діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг 1311 2479 374 1837 10078
надання індивідуальних послуг 169 18 108 210 66

 

Таблиця 5. Інвестиції в основний капітал за видами промислової діяльності
(у фактичних цінах; тис. грн.).
  2004 2005 2006 2007 2008
Промисловість 176251 261476 372042 690424 1065044
Добувна промисловість 71
добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних 71
Переробна промисловість 159336 235982 345641 634955 1023174
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 991 1896 565 2695 1186
легка промисловість 270 380 467
текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра 270 99 185
виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 281 282
оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів 21 7 11
целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність 158 429 458 243 279
виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерних матеріалів 35252 86055 36336 43368 34854
хімічна та нафтохімічна промисловість 51948 35613 59845 75340 110356
хімічне виробництво 51948 35592 59405 71350 91907
виробництво гумових та пластмасових виробів 21 440 3990 18449
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 33551 38201 345 990 175
металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів 32143 59150 241996 494297 844664
машинобудування 4642 10038 5102 14725 28528
виробництво машин та устатковання 73 289 510 6476 19111
виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання 904 484 2457 3742 1261
виробництво транспортних засобів та устатковання 3665 9265 2135 4507 8156
інші галузі промисловості 630 4593 724 2906 2665
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 16915 25494 26330 55469 41870
Статистичний щорічник м.Дніпродзержинська за 2008 рік
45
Управління статистики у м.Дніпродзержинську

 

Зображення 1. Структура інвестицій в основний капітал за видами економічної діяльності у 2008 році
(відсотків).

 

Таблиця 6. Основні показники будівництва.
  2004 2005 2006 2007 2008
Основні засоби будівництва (у фактичних цінах на кінець року), млн.грн. 81 40 38 62 49
Рентабельність операційної діяльності будівельних підприємств, % -0,8 -2,8 -6,6 -3,2
Частка збиткових будівельних підприємств, % 33,1 34,3 34,6 25,7 27,2
Середньорічна кількість штатних працівників у будівництві, тис. 2,5 3,0 3,4 2,9 2,6
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників у будівництві, грн. 598,8 788,6 970,1 1197,9 1414,2

 

Таблиця 7. Обсяги виконаних будівельних робіт.
  2000 2004 2005 2006 2007 2008
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис. грн. 41155 44024 69854 73975 86590 140193
Індекси обсягів виконаних будівельних робіт до попереднього року, % 83,4 105,4 93,4 98,9 87,5 84,9

 

Таблиця 8. Обсяги виконаних будівельних робіт за видами будівельної діяльності.
  2006 2007 2008
у фактичних цінах, тис. грн., без ПДВ  
Усього 73975 86590 140193
у тому числі      
підготовка будівельних ділянок 20356
будівництво будівель та споруд 68103 78814 111508
установлення інженерного устатковання будівель та споруд 4683 7077 4893
роботи з завершення будівництва 816 659 3436
оренда будівельної техніки з оператором 373 40
відсотків до загального обсягу
Усього 100,0 100,0 100,0
у тому числі      
підготовка будівельних ділянок 14,5
будівництво будівель та споруд 92,1 91,0 79,5
установлення інженерного устатковання будівель та споруд 6,3 8,2 3,5
роботи з завершення будівництва 1,1 0,8 2,5
оренда будівельної техніки з оператором 0,5 0,0

ЖИТЛОВЕ І СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ БУДІВНИЦТВО

Таблиця 9. Інвестиції в основний капітал у житлове будівництво.
  2004 2005 2006 2007 2008
           
Інвестиції в основний капітал у житлове будівництво (у фактичних цінах; тис. грн.) 3297 10125 13827 10074 28091
Індекси інвестиції в основний капітал у житлове будівництво до попереднього року, % 54,2 244,0 114,5 56,9 271,3

 

Зображення 2. Введення в експлуатацію житла у 2004—2008 рр.
(м. загальної площі на 1000 населення).

 

Таблиця 10. Введення в експлуатацію житла та інших об'єктів соціальної сфери.
  Житлові будинки, 
тис. м2 загальної площі
Дошкільні заклади,
місць
Загально­освітні навчальні заклади, 
учнівських місць
Лікарняні заклади,
ліжок
Амбулаторно-поліклінічні зак­лади,
відвідувань за зміну
всього індивідуальні
1960 13775
1965 17345
1970 96225 13724 140
1975 122064 20490 560 2668 90
1980 207631 61967 700 1568 600
1985 135391 7516 640 1568 850
1990 163393 17152 410 1251
1995 33957 9836
2000 32340 24388
2001 24352 18088
2002 25266 25266
2003 12715 11740
2004 7914 7914 236
2005 11862 10840
2006 13674 11096
2007 8745 6315
2008 14384 9417

 

Таблиця 11. Введення в експлуатацію житла.
  2004 2005 2006 2007 2008
Кількість будівель 72 82 86 60 54
Введено в експлуатацію м. загальної площі 7914 11862 13674 8745 14384
Темпи зростання (зниження) введеної площі у % до попереднього року (періоду) 62,2 149,9 115,3 64,0 164,5
Введено в експлуатацію загальної площі, м2 індивідуальними забудовниками 7914 10840 11096 6315 9417
Вартість введених в дію основних фондів, тис.грн. 3176 10125 14116 14099 49779
в т.ч. індивідуальними забудовниками, тис.грн. 3176 6114 11047 9687 28091

 

Таблиця 12. Введення в експлуатацію загальної площі житлових будинків та кількість збудованих квартир.
  2004 2005 2006 2007 2008
Введено в експлуатацію, тис. м. загальної площі 7914 11862 13674 8745 14384
Кількість збудованих квартир 72 98  124 104 141
На 1000 населення
Введено в експлуатацію, тис. м. загальної площі 31 46 54 35 57
Кількість збудованих квартир 0,3 0,4 0,5 0,4 0,6