Кам’янська міська бібліотека ім Т.Г. Шевченка

Вітаємо Вас на сайті нашої бібліотеки

Бібліотека

Наше місто

Зайнятість населення

Середньооблікова кількість штатних працівників охоплює осіб, які перебувають у трудових відносинах з підприємством та отримують заробітну плату. У цій кількості не враховуються працівники, які зайняті на умовах договорів цивільно-правового характеру, сумісництва, а також тимчасово відсутні працівники, за якими зберігається місце роботи (знаходяться у відпустках по вагітності та пологах або у додатковій відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею віку, визначеного законодавством).

Зареєстровані   безробітні   згідно   з   чинним   законодавством   -   це

громадяни працездатного віку, які не мають заробітку або інших передбачених законодавством доходів, зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, готові та здатні приступити до підходящої роботи.

Безробітними визнаються також інваліди, які не досягли пенсійного віку, не працюють та зареєстровані як такі, що шукають роботу.

Рівень зареєстрованого безробіття визначається як відношення (у
відсотках) кількості безробітних,           зареєстрованих у    державній    службі

зайнятості, до середньорічної кількості населення працездатного віку.

Навантаження не зайнятих трудовою діяльністю громадян на одне вільне робоче місце, вакансію розраховано як відношення кількості зареєстрованих у державній службі зайнятості громадян, не - зайнятих трудовою діяльністю, до кількості вільних робочих місць, вакантних посад, заявлених підприємствами, установами та організаціями.

Вивільнення працівників з економічних причин - кількість осіб, вивільнених за ініціативою адміністрації підприємств, установ та організацій у зв'язку з реорганізацією, ліквідацією виробництва, скороченням кількості або штату.

Економічно неактивне населення (поза робочою силою) - особи, які не можуть бути класифіковані як "зайняті" або "безробітні".

До складу цієї категорії населення належать: учні та студенти;
пенсіонери за віком, по інвалідності та на пільгових умовах; особи, які
зайняті в домашньому господарстві, вихованням дітей та доглядом за
хворими; особи, які зневірились знайти роботу; особи, які вважають, що
немає підходящої роботи та не знають де і як її знайти; ті що шукають
роботу, але не готові приступити до неї найближчим часом, інші особи, які не
мали необхідності у працевлаштуванні, а також ті, діяльність яких не
відноситься до економічної (виконання громадських обов'язків благодійна
діяльність,                                                                                               тощо).

Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів охоплює працівників
підприємств, установ та організацій (без урахування статистично малих
підприємств та зайнятих у громадян-підприємців),                які              пройшли

навчання безпосередньо на виробництві та в навчальних закладах різних типів за договорами за рахунок коштів підприємств.

Підготовка новим професіям включає первинну професійну підготовку осіб, які раніше не мали професії, та перепідготовку кадрів за іншою, порівняно з раніше здобутою, професією.

Підвищення кваліфікації - навчання з метою поглиблення раніше здобутих знань, умінь і навичок на рівні вимог виробництва чи сфери послуг.

До категорії працівників, які пройшли підготовку та підвищення кваліфікації, не враховуються працівники, які пройшли навчання за направленням державної служби зайнятості або самостійно навчались у навчальних закладах.

Відпрацьований час вимірюється у людино-годинах працівників, які фактично працювали на підприємстві, включаючи тих, що були зайняті неповний робочий день (тиждень), виконували понадурочну роботу, працювали у вихідні та святкові (неробочі) дні або понад місячну норму (поза графіком), а також людино-години роботи надомників.

Втрати робочого часу - це час, який можливо було використати для роботи, але невідпрацьований з причин неявок з дозволу адміністрації (включаючи неявки з ініціативи адміністрації), простоїв, прогулів та страйків.

Неявки з поважних причин - це невиходи на роботу працівників у зв'язку із відпустками (щорічними, навчальними тощо) та іншими неявками, передбаченими чинним законодавством з причин тимчасової непрацездатності, тимчасовим переведенням для роботи на іншому підприємстві тощо.

Колективні договори - це інформація про кількість та структуру колективних договорів (укладених та зареєстрованих), яка подається підприємствами, установами та організаціями, на яких вони діють, згідно Закону України "Про колективні договори і угоди". До кількості працівників, які охоплені колективними договорами, належать працівники, які перебувають у штаті підприємства, незалежно від членства у профспілці, включаючи і тих, які на момент складання звіту відсутні з різних причин.

13.1. Вивільнення працівників за видами економічної діяльності

 

    2006     2007     2008  
  осіб відсот­ків до
перед­баче­них
обсягів

жінки, відсот­ків до загаль­ної кіль­кості

осіб відсот­ків до
перед­баче­них
обсягів

жінки, відсот­ків до загаль­ної кіль­кості

осіб відсот­ків до
перед­баче­них
обсягів

жінки, відсот­ків до загаль -ної кіль­кості

Усього вивільнено                  
з підприємств,                  

організацій та установ

426 15,3 54,7 421 16,1 58,4 336 15,9 48,8
Промисловість 191 16,4 50,8 342 18,4 55,6 151 13,6 49,7
переробна                  
промисловість 174 16,2 50,6 224 14,1 65,2 129 13,7 46,5
виробництво та                  
розподілення електро-                  
енергії, газу та води 17 20,0 52,9 118 42,9 37,3 22 12,8 68,2
Будівництво 5 83,3 80,0 - - - 116 56,3 39,6
Торгівля; ремонт авто-                  
мобілів, побутових                  
виробів та предметів                  
особистого вжитку 43 81,1 74,4 21 33,9 90,5 21 9,3 57,1
Діяльність готелів та                  
ресторанів 6 100,0 100,0
Діяльність транспорту                  
та зв'язку 106 71,6 33,0 7 15,2 71,4 1 4,5 100,0
Фінансова діяльність 4 4,0 75,0 1 3,4 - 3 25,0 100,0
Операції з нерухомим                  
майном, оренда,                  
інжиніринг та надання                  
послуг підприємцям зо 6,6 83,3 15 4,9 86,7 4 36,4 75,0
Державне управління 31 3,9 77,4 31 10,1 51,6 32 8,8 50,0
Освіта 8 24,2 62,5 - - - 7 4,9 100,0
Охорона здоров'я та                  
надання соціальної                  
допомоги 2 22,2 100,0 3 50,0 100,0 1 7,7 100,0
Надання комунальних                  
та індивідуальних                  
послуг; діяльність у                  
сфері культури та                  
спорту - - - 1 16,7 - - - -

13.2. Попит на робочу силу за видами економічної діяльності

(на кінець року)

  2006 2007 2008
  осіб відсот­ків до під­сумку осіб відсот­ків до під­сумку осіб відсот­ків до під­сумку
Усього 1372 100,0 1336 100,0 450 100,0

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

17 1,2 11 0,8 1 0,2
Рибальство, рибництво 5 0,4 14 1,0 - -
Промисловість 641 46,8 656 49,1 174 38,7
добувна промисловість 5 0,4 5 0,4 - -
переробна промисловість 551 40,2 597 44,7 129 28,7
виробництво електроенергії, газу та води 85 6,2 54 4,0 45 10,0
Будівництво 152 ПД 156 11,7 18 4,0

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

127 9,3 126 9,4 20 4,5

Діяльність готелів та ресторанів

3 0,2 14 ІД 1 0,2

Діяльність транспорту та зв'язку

26 1,9 46 3,4 10 2,2
Фінансова діяльність 4 о,з 8 0,6 2 0,4

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

111 79 5,9 71 15,8
Державне управління 143 10,4 70 5,2 31 6,9
Освіта 40 2,9 54 4,0 59 їзд
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 72 5,2 64 4,8 55 12,2

Надання комунальних та індивіду­альних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

31 2,2 38 2,8 8 1,8

Статистичний щорічник м.Дніпродзержинська за 2008 рік                                              109
Управління статистики у м.Дніпродзержинську

 

13.3. Попит та пропозиція робочої сили на зареєстрованому ринку праці за професійними групами

(на кінець року; осіб)

 

  Кількість зареєст-   Потреба  
  рованих громадян, підприємств у
  не зайнятих працівниках на
  трудовою заміщення вільних
  діяльністю робочих місць
  2006 2007 2008 2006 2007 2008
Усього 2647 2156 3956 1372 1336 450

Законодавці, вищі державні службовці,

           

керівники, менеджери (управителі)

360 331 539 128 68 17
Професіонали 273 228 340 96 92 67
Фахівці 414 257 469 65 59 49
Технічні службовці 198 191 242 20 28 13

Працівники сфери торгівлі та послуг

434 331 463 63 71 26

Кваліфіковані робітники сільського та

           

лісового господарства, риборозведення та

           
рибальства 31 53 55 10 13 2

Кваліфіковані робітники з інструментом

328 262 841 612 612 154

Робітники з обслуговування, експлуатації та

           

контролювання за роботою технологічного

           

устаткування, складання устаткування та

           
машин 379 311 681 218 305 55
Найпростіші професії1 230 192 326 160 88 67

Включаючи осіб без професії.

13.4. Навантаження на одне вільне робоче місце у 2005 та 2008 роках

(на кінець року; осіб)

13.5. Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян за видами економічної діяльності

 

  2006 2007 2008
  осіб жінки, відсотків
до загаль­ної кіль­кості
осіб жінки, відсотків
до загаль­ної кіль­кості
осіб жінки, відсотків
до загаль­ної кіль­кості
Усього працевлаштовано 6000 46,3 6050 47,7 6060 47,8
Сільське господарство,            
мисливство, лісове            
господарство 84 63,1 69 60,9 59 52,5
Рибальство, рибництво 29 3,4 22 13,6 7 42,8
Промисловість 2874 зід 3144 37,8 2636 33,7
добувна промисловість 2 50,0 4 50,0 9 77,8
переробна промисловість 2460 31,3 2895 37,8 2398 33,1
виробництво та розподі-            
лення електроенергії, газу            
та води 412 30,3 245 38,8 229 38,4
Будівництво 213 32,9 132 37,9 152 32,2
Торгівля; ремонт            
автомобілів,            
побутових виробів та            
предметів особистого            
вжитку 1246 66,6 1201 68,4 1569 70,0
Діяльність готелів та            
ресторанів 70 72,9 65 86,2 74 89,2
Діяльність транспорту та            
зв'язку 509 34,8 504 24,4 586 28,2
Фінансова діяльність 36 94,4 56 89,3 45 82,2
Операції з нерухомим            
майном,            
оренда, інжиніринг та            
надання послуг            
підприємцям 246 64,2 304 48,7 385 38,7
Державне управління 78 82,1 72 79,2 76 78,9
Освіта 198 87,4 150 87,3 123 82,9
Охорона здоров'я та            
надання            
соціальної допомоги 224 83,9 134 90,3 161 87,6
Надання комунальних та            
індивідуальних послуг;            
діяльність у сфері            
культури та спорту 193 44,6 197 47,2 187 56,7

13.6. Тривалість зареєстрованого безробіття

(на кінець року)

 

  2004 2005 2006 2007 2008

Кількість осіб, які мали статус

         
безробітних 3468 3167 2581 2021 3835
у тому числі за тривалістю          
безробіття, відсотків          
до 1 місяця 9,5 10,8 10,8 10,2 32,2
від 1 до 3 міс. 20,4 21,8 22,4 23,3 35,0
від 3 до 6 міс. 24,9 27,1 29,8 28,3 14,2
від 6 до 9 міс. 17,8 16,4 16,2 20,3 9,5
від 9 до 12 міс. 15,1 12,2 12,4 12,8 7,0
12 міс. і більше 12,3 11,7 8,4

Середня тривалість безробіття,

         
міс. 8 8 8 7 5

13.7. Середній розмір допомоги по безробіттю та заробітної плати у 2004-2008 роках

 
(грн.)

 

13.8. Середньорічна кількість штатних працівників за видами

економічної діяльності
(тис)

  2004 2005 2006 2007 2008
Усього 69,9 72,9 73,0 72,9 70,9
Сільське господарство,          
мисливство, лісове господарство 1,3 1,3 1,2 ІД ІД
Промисловість 43,2 44,9 44,0 43,4 41,8
Будівництво 2,5 2,9 3,4 2,9 2,6
Торгівля; ремонт автомобілів,          
побутових виробів та предметів          
особистого вжитку 1,7 2,3 2,4 2,7 2,7

Діяльність готелів та ресторанів

ОД ОД ОД ОД ОД

Діяльність транспорту та зв'язку

1,7 2,0 2,0 2,6 2,4
діяльність наземного транспорту 1,0 0,9 0,8 0,9 0,8
додаткові транспорті послуги та          
допоміжні операції 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5
діяльність пошти та зв'язку 0,4 0,5 ІД ІД
Фінансова діяльність 0,8 0,7 0,9 0,9 ІД
Операції з нерухомим майном,          
оренда, інжиніринг та надання          
послуг підприємцям 1,9 1,9 1,9 2,0
з них дослідження і розробки 0,2 0,2 о,з о,з о,з
Державне управління 1,3 1,4 1,6 1,6 1,6
Освіта 7,3 7,4 7,7 7,7 7,6
Охорона здоров'я та надання          
соціальної допомоги 6,4 6,4 6,3 6,3 6,2
Надання комунальних та          

індивідуальних послуг; діяльність у

         
сфері культури та спорту 1,7 1,6 1,5 1,5 1,7

з них діяльність у сфері

         

культури та спорту, відпочинку

         
та розваг 1,0 1,0 0,9 1,0 ІД

13.9. Середньорічна кількість штатних працівників за видами

промислової діяльності
(тис)
 

  2004 2005 2006 2007 2008
Промисловість 43,2 44,9 44,0 43,4 41,8
Добувна промисловість од ОД ОД ОД ОД
Переробна промисловість 40,6 41,5 40,5 39,6 38,2

виробництво харчових   продуктів,

         
та тютюнових виробів 0,7 0,8 о,з о,з о,з
легка промисловість о,з 0,2 ОД ОД ОД
текстильне виробництво;          

виробництво одягу, хутра та

         
виробів з хутра о,з 0,2 ОД ОД ОД
целюлозно-паперове          
виробництво; ОД ОД ОД  
виробництво коксу, продуктів          
нафтоперероблення 5,0 5,0 3,9 3,9 3,8
хімічна та нафтохімічна          
промисловість 8,0 7,9 7,4 7,9
хімічне виробництво 8,0 7,9 7,4 7,9
виробництво гумових та          
пластмасових виробів

виробництво іншої неметалевої

         
мінеральної продукції 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6

металургійне виробництво та

         

виробництво готових металевих

         
виробів 20,9 21Д 22,2 21,8 20,3
машинобудування 4,5 5,2 5,0 5,2 4,9
виробництво машин та          
устаткування 0,4 0,6 0,8 1,3 1,3

виробництво електричного та

         
електронного та оптичного          
устатковання 0,2 о,з о,з 0,2 0,2

виробництво транспортних

         
засобів та устатковання 3,9 4,3 3,9 3,7 3,4
інше галузі промисловості 0,4 о,з о,з о,з о,з
Виробництво та розподілення          
електроенергії, газу та води 2,5 з,з 3,4 3,7 3,5

13.10. Кількість працівників державного управління за видами діяльності

 

  2006і 2007 2008
  осіб відсот­ків осіб відсот­ків осіб відсот­ків
Усього працівників 1613 100,0 1592 100,0 1632 100,0
Державне управління            
загального характеру;            
соціально-економічне управління 1151 71,4 1134 71,2 1162 71,2
у тому числі управління            

на рівні районів, міст, районів у містах

828 51,4 773 48,6 807 49,4
на рівні сіл і селищ 7 0,4 7 0,4 6 0,4
управління у сферах            

фінансової та податкової діяльності

248 15,4 285 17,9 282 17,3
регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 68 4,2 69 4,3 67
Надання державних послуг суспільству в цілому 279 17,3 274 17,2 291 17,8
у тому числі            
діяльність у сфері юстиції та правосуддя 190 11,8 199 12,5 184 п,з
діяльність у сфері охорони            
громадського порядку та безпеки 75 4,6 69 4,3 74 4,5
діяльність з пожежної охорони 14 0,9 6 0,4 33 2,0
Діяльність у сфері обов'язко­вого соціального страхування 183 п,з 184 11,6 179 п,о

Дані перераховано у відповідності до чинної методології віднесення установ державного управління до певного виду діяльності.

13.11. Розподіл найманих працівників за рівнем освіти за видами

економічної діяльності

(на кінець 2008 року)

 
 
 

  Кількість

У тому числі мають вищу освіту за

  штатних праців-   освітніми

[ рівнями

 
  неповна та базова повна вища
  ників, осіб   вища    
  усього, відсотків усього, відсотків
    осіб до загальної кількості штатних
працівників
осіб до загальної кількості штатних
працівників
Усього 69683 20364 29,2 18317 26,3
Сільське господарство,          
мисливство, лісове          
господарство 1056 228 21,6 158 15,0
Промисловість 40981 11085 27,0 9141 22,3
Будівництво 1950 406 20,8 238 12,2
Торгівля; ремонт          
автомобілів,          
побутових виробів та          
предметів          
особистого вжитку 2393 743 31,0 604 25,2
Діяльність готелів та          
ресторанів 90 32 35,6 17 18,9
Діяльність транспорту та          
зв'язку 2385 822 34,5 359 15,1
діяльність наземного          
транспорту 751 282 37,5 84 11,2
додаткові транспорті          
послуги          
та допоміжні операції 491 83 16,9 68 13,8
діяльність пошти та зв'язку 1143 457 40,0 207 18,1
Фінансова діяльність 1110 401 36,1 551 49,6
Операції з нерухомим          
майном,          
оренда, інжиніринг та          
надання послуг підприємцям 1835 442 24,1 489 26,6
Державне управління 1803 408 22,6 1258 69,8
Освіта 7850 2344 29,8 3795 48,3
Охорона здоров'я та надання          
соціальної допомоги 6504 2966 45,6 1291 19,8
Надання комунальних та          
індивідуальних послуг;          
діяльність у сфері культури          
та спорту 1726 487 28,2 416 24,1

13.12. Розподіл кількості працюючих пенсіонерів за видами пенсій за видами економічної діяльності

(на кінеиь 2008 поку)

  Кількість найманих У тому числі за видами
  працівників,   пенсій,  
  які отримують пенсію відсотків до облікової
        кількості працюючих
          пенсіонерів  
  усього, від- відсотків за за по 3 НИХ
  осіб сотків до вислу- ві- інва- III
    до обліко- гу ком лід- групи
    попе­ред­нього року вої кіль­кості штатних праців­ників років   ності  
Усього 14432 96,9 20,7 833 11895 1704 1316
Сільське господарство,              
мисливство, лісове              
господарство 233 105,4 22,1 2 191 40 32
Промисловість 7643 92,7 18,6 260 6326 1057 832
Будівництво 371 64,5 19,0 33 279 59 54
Торгівля; ремонт              
автомобілів,              
побутових виробів та              
предметів              
особистого вжитку 284 93,4 11,9 37 188 59 38
Діяльність готелів та              
ресторанів 26 92,8 28,9 2 22 2 2
Діяльність транспорту та              
зв'язку 358 102,3 15,0 26 269 63 55
діяльність наземного              
транспорту 160 111,1 21,3 2 129 29 23
додаткові транспорті              
послуги              
та допоміжні операції 74 164,4 15,1 20 47 7 7
діяльність пошти та зв'язку 124 77,0 10,8 4 93 27 25
Фінансова діяльність 97 101,0 8,7 16 57 24 14
Операції з нерухомим              
майном,              
оренда, інжиніринг та              
надання послуг підприємцям 596 96,1 32,5 40 498 58 43
Державне управління 211 118,5 11,7 46 153 12 9
Освіта 2438 102,4 зід 119 2201 118 86
Охорона здоров'я та              
надання              
соціальної допомоги 1808 114,4 27,8 212 1431 165 114
Надання комунальних та              
інди-відуальних послуг;              
діяльність у сфері культури              
та спорту 367 113,3 21,3 40 280 47 37

13.13. Зайнятість молоді за видами економічної діяльності

________________________________________________________ (на кінець 2008 року)

    Кількість найманих працівників у віці 15-34 років  
  усього, осіб відсотків до облікової питома вага жінок зазначеної вікової
    кількості штатних категорії працівників у обліковій кількості
    працівників працюючих жінок,
      відсотків  
Усього 20647 29,6   50,3

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

161 15,2   23,6
Промисловість 13118 32,0   37,0
Будівництво 426 21,8   30,3

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

1006 42,0   57,1

Діяльність готелів та ресторанів

18 20,0   88,8

Діяльність транспорту та зв'язку

615 25,8   55,9
діяльність наземного транспорту 183 24,4   46,4
додаткові транспорті послуги та допоміжні операції 152 31,0   28,3
діяльність пошти та зв'язку 280 24,5   77,1
Фінансова діяльність 592 53,3   84,8
Операції з нерухомим майном,        
оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 395 21,5   51,9
Державне управління 688 38,2   87,6
Освіта 1587 20,2   89,6
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 1567 24,1   91,6
Надання комунальних та інди-        
відуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 474 27,5   55,5

13.14. Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів за видами економічної діяльності у 2008 році

 

  Навчались новим Підвищили кваліфікацію
    професіям        
  усього, відсотків У усього, відсотків У
  осіб до облікової тому осіб до облікової тому
    кількості числі   кількості числі
    штатних жінки,   штатних жінки,
    працівників осіб   працівників осіб
Усього 4080 5,9 1134 7286 10,5 2434
Сільське господарство,            
мисливство, лісове            
господарство 176 16,7 23 142 13,4 10
Промисловість 3645 8,9 895 5551 13,5 1247
Будівництво 21 ІД 1 101 5,2 5
Торгівля; ремонт автомобі-            
лів, побутових виробів та            
предметів особистого            
вжитку 6 о,з 25 1,0 16
Діяльність транспорту та            
зв'язку 222 9,3 209 196 8,2 82
діяльність наземного            
транспорту - - - 3 0,4 1
додаткові транспорті            
послуги та допоміжні            
операції 10 2,0 - 40 4
діяльність пошти та            
зв'язку 212 18,5 209 153 13,4 77
Фінансова діяльність - - - 14 1,3 5
Операції з нерухомим            
майном, оренда, інжині-            
ринг та надання послуг            
підприємцям 8 0,4 4 48 2,6 18
Державне управління 2 ОД 2 119 6,6 96
Освіта - - - 613 7,8 529
Охорона здоров'я та надан-            
ня соціальної допомоги - - - 467 7,2 424
Надання комунальних та            
індивідуальних послуг;            
діяльність у сфері культури            
та спорту - - - 10 0,6 2

13.15. Рівень прийому та вибуття найманих працівників за видами економічної діяльності

(відсотків до середньооблікової кількості штатних працівників)

    Прийнято     Вибуло  
  2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008
Усього 21,5 22,6 21,7 20,0 21,7 23,0 23,1 27,1
Сільське господарство,                
мисливство, лісове                
господарство 18,2 16,0 21,8 17,3 27,6 28,2 28,1 21,7
Промисловість 16,4 17,9 16,6 16,0 16,3 19,5 18,9 23,4
Будівництво 73,2 51,5 38,2 28,5 68,4 44,9 48,4 66,1
Торгівля; ремонт                
автомобілів,                
побутових виробів та                
предметів                
особистого вжитку 58,5 62,6 55,6 50,8 63,5 51,8 56,7 65,9
Діяльність готелів та                
ресторанів 35,2 39,6 22,0 11,6 45,3 49,2 33,1 31,6
Діяльність транспорту та                
зв'язку 27,4 42,7 32,0 28,5 28,4 35,6 37,0 32,5
діяльність наземного                
транспорту 31,5 44,3 39,0 32,0 35,0 51,8 32,0 40,9
додаткові транспорті                
послуги                
та допоміжні операції 14,2 9,3 7,7 16,1 13,4 13,0 37,7 15,3
діяльність пошти та зв'язку 40,6 86,5 39,3 31,5 38,4 38,4 40,6 33,9
Фінансова діяльність 34,9 40,0 39,5 36,5 19,5 30,0 32,5 36,9
Операції з нерухомим                
майном,                
оренда, інжиніринг та                
надання послуг підприємцям 59,8 46,2 63,4 42,7 58,3 56,9 49,8 54,1
з них дослідження і                
розробки 18,0 ПД 8,5 21,4 їзд 12,5 13,4 43,3
Державне управління 20,6 16,1 34,0 24,0 19,3 18,8 22,4 22,7
Освіта 14,8 17,1 16,1 16,6 15,0 16,2 16,2 18,4
Охорона здоров'я та                
надання                
соціальної допомоги 12,7 12,7 12,7 12,4 13,5 11,5 13,5 14,7
Надання комунальних та                
індивідуальних послуг;                
діяльність у сфері культури                
та спорту 25,5 40,8 43,2 46,1 32,6 46,4 40,0 41,0
з них діяльність у сфері                
культури та спорту,                
відпочинку та розваг 27,3 50,1 45,1 50,2 30,6 54,8 41,6 40,2

13.16. Використання фонду робочого часу найманих працівників за видами економічної діяльності у 2008 році

_____________________________________________ (у середньому на одного працівника)
 
 

  Фонд робочого Відпрацьовано Неявки з поваж- Втрати
  годин відсот- робочо-
  часу   ків до них го
  (явки та
неявки),
годин
  фонду робочо­го часу причин часу
Усього 2050 1737 84,7 250 63
Сільське господарство,          
мисливство, лісове господарство 2027 1839 90,7 174 14
Промисловість 2057 1701 82,7 269 87
Будівництво 2017 1670 82,8 216 131
Торгівля; ремонт автомобілів,          
побутових виробів та предметів          
особистого вжитку 1980 1823 92,1 112 45

Діяльність готелів та ресторанів

1976 1811 91,6 120 45

Діяльність транспорту та зв'язку

1925 1675 87,0 211 39
діяльність наземного транспорту 1943 1649 84,9 236 58
додаткові транспорті послуги          
та допоміжні операції 2010 1713 85,2 210 87
діяльність пошти та зв'язку 1875 1678 89,5 193 4
Фінансова діяльність 1990 1827 91,8 155 8
Операції з нерухомим майном,          
оренда, інжиніринг та надання          
послуг підприємцям 2003 1795 89,6 180 28

з них дослідження і розробки

1970 1732 87,9 176 62
Державне управління 1993 1729 86,8 259 5
Освіта 2030 1755 86,4 271 4
Охорона здоров'я та надання          
соціальної допомоги 2190 1907 87,1 278 5
Надання комунальних та          
індивідуальних послуг;          
діяльність у сфері культури та          
спорту 1972 1792 90,9 135 45
з них діяльність у сфері культу-          
ри та спорту, відпочинку   та          
розваг 1971 1804 91,5 ПО 57

13.17. Використання фонду робочого часу найманих працівників за видами промислової діяльності у 2008 році

(у середньому на одного працівника)

 
 

  Фонд робочого Відпрацьовано Неявки з поваж- Втрати
  годин відсот- робочо-
  часу   ків до них го
  (явки та
неявки),
годин
  фонду робочо­го часу причин часу
Промисловість 2057 1701 82,7 269 87
Добувна промисловість 2011 1896 94,3 106 9
Переробна промисловість 2064 1700 82,4 270 94
виробництво харчових          
продуктів, та тютюнових          
виробів 2003 1825 91Д 146 32
легка промисловість 1999 1657 82,9 223 119
текстильне виробництво;          

виробництво одягу, хутра та

         
виробів з хутра 1999 1657 82,9 223 119
целюлозно-паперове          
виробництво; 2011 1561 77,6 165 285
виробництво коксу, продуктів          
нафтоперероблення 2011 1719 85,5 232 60
хімічна та нафтохімічна          
промисловість 2033 1695 83,4 223 115
хімічне виробництво 2034 1695 83,3 224 115
виробництво гумових та          
пластмасових виробів 1927 1733 89,9 88 106
виробництво іншої неметалевої          
мінеральної продукції 2108 1832 86,9 228 48
металургійне виробництво та          
виробництво готових металевих          
виробів 2102 1736 82,6 306 60
машинобудування 2006 1528 76,2 243 235
виробництво машин та          
устатковання 1995 1594 79,9 167 234

виробництво електричного та

         
електронного та оптичного          
устатковання 1894 1512 79,8 181 201

виробництво транспортних

         
засобів та устатковання 2017 1504 74,6 276 237
інше галузі промисловості 1990 1593 80,1 203 194
Виробництво та розподілення          
електроенергії, газу та води 1976 1708 86,4 257 11

 

13.18. Стан укладених колективних договорів за видами економічної діяльності

 

      Кількість працівників,
  Кількість укладених охоплених  
  колективних договорів колективними  
      договорами  
    відсотків до   відсотків до облікової
  одиниць поперед­нього року осіб кількості
штатних
працівників
Усього 319 99,1 60122   86,3
Сільське господарство,          
мисливство, лісове господарство 5 100,0 955   90,4
Промисловість 47 85,5 37764   92,2
Будівництво 18 100,0 1901   97,5
Торгівля; ремонт автомобілів,          
побутових виробів та предметів          
особистого вжитку 22 137,5 989   41,3

Діяльність готелів та ресторанів

3 75,0 62   68,9

Діяльність транспорту та зв'язку

9 81,8 1149   48,2
діяльність наземного транспорту 6 85,7 658   87,6
додаткові транспорті послуги та          
допоміжні операції 3 100,0 491   100,0
Фінансова діяльність 5 83,3 343   30,9
Операції з нерухомим майном,          
оренда, інжиніринг та надання          
послуг підприємцям 18 105,9 1472   80,2

з них дослідження і розробки

3 100,0 139   58,4
Державне управління 18 90,0 842   46,7
Освіта ПО 92,6 7401   94,3
Охорона здоров'я та надання          
соціальної допомоги 38 100,0 6238   95,9
Надання комунальних та          

індивідуальних послуг; діяльність

         
у сфері культури та спорту 26 108,3 1006   58,3

з них діяльність у сфері культури

         
та спорту, відпочинку   та розваг 17 100,0 563   47,9